O mne

PhDr. Dana Grečnerová

V r. 1986 ukončené štúdium psychológie na FF UK v Bratislave, špecializácia klinická psychológia. Viac ako 30 rokov som pôsobila v pedagogicko-psychologickej poradni ako psychológ, neskôr som viedla CPPPaP II. v Bratislave. Prioritou môjho profesionálneho záujmu je pomôcť rodičom a ich deťom pri prekonávaní vývinových ťažkostí. Poskytujem poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti dieťa, diagnostiku a terapiu neuromotorického vývinu dieťaťa, pohybový tréningový program pre bilaterálnu integráciu, podporu zdravého životného štýlu detí, adolescentov. Mám skúsenosti s deťmi so špeciálno-vzdelávacími potrebami, s nadanými deťmi, s rodinami v kríze, s detskými strachmi a úzkosťami, smútkovým poradenstvom, šikanou v triednych kolektívoch, v profesionálnej orientácii dospievajúcich.

Mám ukončený dlhodobý komunitný výcvik, som INPP certifikovaný odborník a terapeut BI /bilaterálnej integrácie/. 

Vediem stimulačné programy pre deti predškolského veku, organizujem kurzy rodičovských zručností.

Kontakt: 0903 784 014 
E-mail: dana.grecnerova@gmail.com


Poradenstvo

Moje dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že človek si dokáže vo väčšine situácií pomôcť  sám. Niekedy to trvá roky, opakuje tie isté chyby, používa tie isté vzorce správania, modely rodičovských prístupov, ktoré zažil vo svojej základnej rodine. Čoraz častejšie sa ľudia však dostávajú pod tlak a majú pocit, že to čo doteraz fungovalo, už nie je účinné. Rodičia si čoraz viac uvedomujú dopad rýchleho životného tempa na celkovú klímu v rodine, nároky na dieťa sa zvyšujú a rodia prechádza rôznymi náročnými situáciami.     Úlohou poradenstva je ponúkať rôzne modely riešenia konfliktných situácií, navrhovať stratégiu, sprevádzať pri hľadaní odpovede na otázky a podporiť v nasledujúcich oblastiach:

  • Osobnostný rozvoj
  • Výchova a rodičovstvo – zdravý životný štýl
  • Osobostné a emocionálne problémy
  • Vzťahové problémy
  • Poradenstve v osobnostnom rozvoji adolescentov – kariérové poradenstvo
  • Riešenie konfliktných situácií v rodine, v škole
  • Rozvoj komunikačných zručností
  • Poradenský konzultant pre prácu s rodinou

Vzdelanie a prax

1981–1986 Štúdium psychológie ( externé) - Filozofická fakulta UK Bratislava

1988 Rigorózna skúška - titul PhDr. - Filozofická fakulta UK Bratislava

1988–1991 Komunitný psychologický výcvik - Psychologický ústav UK Bratislava

1993 Výcvik realizátorov primárnej prevencie alkoholových a drogových závislostí  - PdF UK Bratislava

1996 Osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť - SKP Bratislava

1995 Standing at the Gate - odborný seminár - SPS Trenčín

1997 Základy logoterapie - odborný seminár VÚDPaP

2003 Ochrana osobných údajov v psychologickej praxi – odborný seminár

2006 „Miesto a čas“ – odborný seminár Procesorientovaná psychoterapie

2007 Detské písmo ako obraz osobnosti dieťaťa - Helena Kovářová

2007 Rodinné mýty POPI – Psychoterapeutický inštitút

2008 Kompetencia POPI – Psychoterapeutický inštitút

2009 Práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientami pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie – 3x workshop- Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR, ESTD

2009 Hľadanie pohostinného domu POPI – Psychoterapeutický inštitút - zahraniční lektori

2009 Tréningový deň POPI – Psychoterapeutický inštitút

2009 Anglický jazyk – II.stupeň – vzdelanie s celoštátnou platnosťou Grekol

2010 Reťaz je len taká silná ako jej najslabší článok POPI – Psychoterapeutický inštitút - zahraniční lektori

2010 Filiálna terapia- praktizovaná forma psychoanalýzy

2010 Identifikácia nadania u detí   certifikát o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou VÚDPaP

2011 Inovačné vzdelávanie – Poradenské zručnosti pre prácu s adolescentmi - Metodicko-pedagogické centrum

2011 Člen pracovnej skupiny AR /odborní zamestnanci/ Akreditačná rada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

2012 Kreatívní prístupy k životním procesum POPI  - Psychoterapeutický inštitút Praha

2012 Experimentální systemické konstelace POPI – Psychoterapeutický inštitút Praha

2013 Funkčné vzdelávanie Riadenie školy a školského zariadenia

2013 Ochrana osobných údajov – seminár Národný ústav celoživotného vzdelávania

2014 Riešenie konfliktov POPI – Psychoterapeutický inštitút

2015 Budovanie autentických organizácií: Kľúčové kompetencie moci Praha IPOP – Julie Diamond

2016 – ukončenie vzdelávania INPP – certifikovaný terapeut INPP

2018 – Bilaterálna integrácia – Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program

2020 - poradenský konzultant v rámci Cochemského projektu - spolupráca s okresnými súdmi

PhDr. Dana Grečnerová poradenský konzultant pre prácu s rodinou
 
 
 
Kontaktujte ma