INPP terapia - pohybový program

Diagnostika a terapia neuromotorickej nezrelosti :

Vývín dieťaťa je ovplyvnený viacerými faktormi – od vrodených dispozícií, cez výchovné  vplyvy až po úroveň rozvinutia centrálnej nervovej sústavy. V prípade viacerých problémov v správaní ako sú ako sú poruchy autistického spektra, vývinu reči (dysfázia), motorického vývinu (dyspraxia), tzv. poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), pozornosti (ADHD, ADD) a správania sa zistilo že  môžu byť dôsledkom nezrelého neurofyziologického fungovania . Diagnostika neuromotorickej nezrelosti spočíva v preskúmaní pretrvávania novorodeneckých reflexov , ktoré spomaľujú dozrievanie CNS a tým ovplyvňujú  celkovo správanie a výkonnosť dieťaťa v školskom veku.

Program ktorý ponúkam  /INPP/ je individualizovaný pohybový program, ktorý vznikol v Anglicku, a bol vyvinutý ako podporný program pre problémy s učením (špecifických porúch učenia), problémy s koncentráciou, prejavmi hyperaktivity, úzkosti a iných špecifických problémov.

V 1.faze rodič obdrži elektronicky alebo osobne dotazník, ktorý je podkladom pre 1.stretnutie a týka sa prvých období vývinu dieťaťa, od vnútromaternícového vývinu, cez pôrod a prvé obdobia života dieťaťa.

Na základe  diagnostiky reflexov  bude navrhnutý program pohybových cvičení, ktoré bude realizovať každý deň /cca 10 min./ s dieťaťom po dobu 8 týždňov. Nasleduje kontrolné stretnutie, kde sa cvičenia doplnia, upravia a skontroluje sa úroveň prítomnosti primitívnych reflexov, navrhne sa ďalší postup. Program trvá minimálne  6 mesiacov a maximálne 18 mesiacov.

INPP terapia je nefarmakologická, neinvazívna , vyžaduje prítomnosť a spoluprácu rodiča.Vývinové cvičenia poskytujú mozgu druhú šancu „zopakovať si“ obdobie raného vývinu, reštart.  Cviky stimulujú neuromotorické dráhy a ovplyvňujú neurofyziologické fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Naštartovanie dozrievania pozitívne ovplyvňuje narušené čiastkové funkcie a zlepšuje sa aj celková výkonnosť klienta.

INPP terapia je vhodná pre klientov od 5 rokov. Do 5 rokov vieme poradiť stimulačné rozvojové programy podporujúce vývin a rozvoj schopností dieťaťa.